Qui som

La nostra adreça web és: http://www.ammac.cat

Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, conegut com a Reglament general de protecció de dades (RGPD), s’informa que les dades subministrades a L’ASSOCIACIÓ DE MUNTADORES I MUNTADORS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA, amb NIF G67249896 amb adreça Via Laietana, 37, 5è 2a. 08003 Barcelona, seran incorporades a fitxers automatitzats.

L’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal.

Finalitat del tracte de les seves dades:

L’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisual de Catalunya tractem la informació que ens facilita per a la gestió d’associats/des i membres, per a la gestió administrativa i d’informació.

Conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat/da formi part com a soci/a o membre de l’AMMAC.

Destinataris:

Les seves dades seran tractades per l’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya. L’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per les persones interessades a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

Drets:

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, mitjançant el correu electrònic, sociesisocis@ammac.cat, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
L’informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer/tractament del qual és titular l’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya.