Com unir-se a l'AMMAC

Pots formar part de l’AMMAC com a soci/a actiu/va o com a membre adherent.

Socis/es actius/ves

Persones físiques que han de meritar mínim 3 anys d’experiència demostrables en el món del muntatge (com a muntador/a o com a ajudant de muntatge). També ho podran ser les persones físiques que faci 6 anys que són membres adherents.

Les sòcies i socis actius pagaran una quota completa.

Membres adherents

Persones físiques vinculades al món del muntatge que no tinguin 3 anys d’experiència demostrables. Com per exemple: estudiants, professionals que comencen, etc. El màxim de temps per ser membre adherent són 6 anys.

Els membres adherents pagaran una quota reduïda.

Aquesta tipologia està pensada per les persones que comencen en el món del muntatge, per tant, les persones físiques que compleixin els requisits per ser socis actius no es podran inscriure com a membres adherents.

Sol·licitud d'inscripció a l’AMMAC

Per formar part de l’AMMAC, cal que omplis aquest formulari.

La quota per ser soci/a actiu/va és de 120 € anuals.

La quota per ser membre adherent és de 88 € anuals.

La quota es paga semestralment (i és de 60€ o 44€ en funció de la modalitat). Els períodes de pagament són a l’octubre i a l’abril.

La quota semestral s’abonarà íntegrament independentment del moment del període en què t’uneixis a l’AMMAC.

Si tens qualsevol dubte sobre el formulari o sobre com formar part de l’AMMAC pots contactar-nos al correu sociesisocis@ammac.cat

(*) Camps requerits

Informació personal:


* A quin sector o sectors treballes?* Categoria d’inscripció:

(Les persones que s’hagin inscrit com a socis/es actius/ves, però que no compleixin els requisits per ser-ho, passaran a ser membres adherents i l’AMMAC farà la devolució corresponent a la diferència de la quota).
* DADES BANCÀRIES
La primera quota caldrà abonar-la per transferència bancària al següent número de compte (ES10 3025 0001 1114 3361 3710) i fer-nos arribar el comprovant, o bé adjuntant-lo a continuació, o bé enviant-lo a sociesisocis@ammac.cat. S’ha de posar com a concepte: nom i cognoms Quota AMMAC 2018/19 i recorda que cal pagar 60€ si ets soci o 44€ si ets membre adherent.
*NOTA: A l'hora d'especificar el destinatari de l'ingrés, si no et reconeix AMMAC, has de posar A.M.M.A.C. o bé Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya

A partir del segon pagament la quota es farà per domiciliació bancària. El venciment de la quota es farà efectiu l’1 d’octubre i l’1 d’Abril.* Autoritzes l'enviament d’un butlletí electrònic amb informació relativa a l’AMMAC?


Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, conegut com a Reglament general de protecció de dades (RGPD), s’informa que les dades subministrades a L’ASSOCIACIÓ DE MUNTADORES I MUNTADORS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA, amb NIF G67249896 amb adreça Via Laietana, 37, 5è 2a. 08003 Barcelona, seran incorporades a fitxers automatitzats.

L’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal.

Finalitat del tracte de les seves dades:
L’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisual de Catalunya tractem la informació que ens facilita per a la gestió d’associats/des i membres, per a la gestió administrativa i d’informació.

Conservació de les dades:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat/da formi part com a soci/a o membre de l’AMMAC.

Destinataris:
Les seves dades seran tractades per l’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya. L’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per les persones interessades a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

Drets:
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, mitjançant el correu electrònic, sociesisocis@ammac.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
L'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer/tractament del qual és titular l’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya.


*